Human Capital Economy CEE Congress
Zaufali nam:

Rada Programowa

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Andrzej Malinowski _v2

Andrzej Malinowski
Prezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 mln pracowników.
Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, posłem na Sejm i wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą.
Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Reprezentuje Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015.

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Kosiniak-Kamysz 2015 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak-Kamysz – doktor nauk medycznych, polityk PSL. Od listopada 2011 roku minister pracy i polityki społecznej, od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Członek Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Od grudnia 2012 jest wiceprezesem PSL.

W latach 2008 – 2011 r. lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ.  2010 – 2011 r. Radny Miasta Krakowa, zajmujący się problematyką polityki społecznej oraz ochrony zdrowia. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską – „Związek zmienności genu kodującego cyklohydrolazę GTP z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2”. Badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie (USA).

Jako radny Krakowa aktywnie uczestniczył  w pracach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.

Wychowany w tradycjach  ruchu ludowego od lat związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Czas prywatny poświęca żonie Agnieszce i rozwija swoje pasje, którymi niezmiennie pozostają historia oraz dobra książka.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Tomasz Misiak

Tomasz Misiak
Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., MM Conferences S.A. która jest spółką notowaną na New Connect. Wcześniej był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A. i IT Kontrakt Sp. z o.o.
Pełni funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei , wydawcy polskiej emisji Project- Syndicate. Od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.
Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.
Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu Management Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania oraz Global Leadership Seminar Georgetown University.

grzegorz hajdarowicz

Grzegorz Hajdarowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej, GREMI Media

Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w skład której wchodzą m.in:  KCI SA, Gremi Media SA,  GREMI sp. o.o, Dragmor Sp. z o.o., Gremi Film oraz GREMI Business Communication sp. z o.o (GBC).
Konsul Honorowy Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku.

Wraz ze spółkami grupy kapitałowej GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi w Polsce i w Brazylii, gdzie Grupa posiada duże tereny inwestycyjne. Poprzez spółkę Gremi pośrednio  jest współudziałowcem  wydawnictwa GREMI Business Communication sp. z o.o.,   który wydaje takie tytuły jak: dziennik Rzeczpospolita, tygodniki:  Bloomberg Businessweek Polska  oraz  Uważam Rze, gazetę giełdy  Parkiet oraz miesięcznik SUKCES.
GREMI  Film inwestuje w produkcje filmowe. Wyprodukowała sześć filmów fabularnych , w tym trzy międzynarodowe koprodukcje.
W latach 80. i 90. Grzegorz Hajdarowicz pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego tygodnika wydawanego w Nowym Jorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Jest absolwentem Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

tomasz hanczarek

Tomasz Hanczarek
Prezes Zarządu, Work Service

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, kierunek Zarządzanie i Informatyka. Współzałożyciel Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy. Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi, określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Zasiadał również w zarządach spółek Park Invest, Work Recruitment, Industry Personnel Services.

Cezary Szymanek

Cezary Szymanek
Redaktor Naczelny, Bloomberg Businessweek Polska

W latach 2002 – 2012 współtwórca oraz szef Działu Informacji w Radiu PiN, gdzie był odpowiedzialny za audycje o charakterze biznesowym. Poprzednio związany z Grupą ITI i TVP1. Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez NBP dla najlepszego dziennikarza gospodarczego, a także nagrody „Sharp Pen” – nagrody przyznawanej przez Business Centre Club.

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Jacek Mecina2

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Prawnik, politolog i polityk społeczny – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1993) i Wydziału Prawa i Administracji (1996) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 roku pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego. Stypendysta Programów Europejskich oraz Fundacji A. von Humboldta, od 2003 roku uczestniczy corocznie w Sesjach Plenarnych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zainteresowania naukowe łączy z działalnością publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004 roku) i Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych, były doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2000 roku), Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych. Był Wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997 – 2000), wiceministrem gospodarki i pracy, odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005).

Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,aktywny uczestnik negocjacji w zakresie zbiorowych stosunków pracy na szczeblu zakładowym. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Kwartalnika Dialog Społeczny. Autor kilkudziesięciu artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego.

Pasje zawodowe próbuje łączyć z obowiązkami rodzinnymi, kulturą i rekreacją.

Jaroslaw Adamkiewicz

Jarosław Adamkiewicz
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Doświadczony menadżer i zarządca ekonomiczno-finansowy, z jednoczesną wiedzą prawa pracy. Posiada dwudziesto- pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek skarbu państwa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wkład w rozwój polskiego rynku pracy oraz za zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Liliana Anam

Liliana Anam
Prezes Zarządu, CSRInfo

Doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo.
Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski.
Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (od 2014), koordynator jednej z 4 grup roboczych dotyczącej analiz i oceny instrumentów i trendów CSR.
Od 2005 pracuje w obszarze CSR. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami.
Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.
Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations.
W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych.
Pomysłodawczyni i Kierownik Podyplomowych Studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie.
Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR w publikacjach polskich i zagranicznych.
Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa. Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.
Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako lider rozwoju CSR w Polsce.

rafal antczak

Rafał Antczak
Członek Zarządu, Deloitte Consulting

Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Business Consulting od października 2008 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1994 r.). W l. 2006-2008 wykładowca ekonomii na Wydziale Zarządzania UW Program MBA. W l. 2006-2008 dyrektor zarządzający i główny ekonomista Grupy PZU oraz wice-prezes rady nadzorczej Asset Management, członek Komitetu Inwestycyjnego Grupy PZU, przewodniczący rady nadzorczej spółek PZU Ukraina i PZU Ukraina Ubezpieczenia na Życie. W latach 1995-2006, ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa. W l. 1999-2006, współautor kwartalnika prognostycznego CASE „Polska Gospodarka – Tendencje, Oceny Prognozy”. Uczestnik licznych misji doradczych w programach międzynarodowych, w tym m.in.: na Ukrainie dla Gabinetu Premiera i Prezesa Narodowego Banku Ukrainy (l. 1994-97), w Kirgizji dla Ministra

Olgierd Baltaki

Olgierd Bałtaki
HR Director, Samsung Electronics Poland Manufacturing

Olgierd Bałtaki – absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalizacji Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Absolwent MBA Franklin University oraz studiów podyplomowych z Zarzadzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi głownie w organizacjach z kapitałem azjatyckim m.in. w Panasonic Energy Poland.
Obecnie Dyrektor HR Team w Samsung Electronics Poland Manufacturing we Wronkach. Odpowiedzialny m.in. za zarzadzanie zasobami ludzkimi i relacjami zewnętrznymi ( CSR i Government Relations)

Grzegorz Belz

dr hab., prof. UE Grzegorz Bełz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Bełz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jest równocześnie pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Klubu Partnerów powołanego dla rozwijania trwałej współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i rozwoju kompetencji studentów, jako specjalistów cenionych na rynku pracy.
Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, a także związane z powyższymi procesy kompleksowych zmian organizacyjnych. Obecnie koncentruje się na badaniach potencjału dostosowawczego związanych m.in. ze strategiczną odnową przedsiębiorstw, przełamywaniem barier wzrostu oraz integracją po fuzjach i przejęciach, rozwijając nowatorskie metody analizy sieci organizacyjnych i społecznych.
Prof. Grzegorz Bełz łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, przeprowadzania zmian organizacyjnych, architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej jak również kształtowania strategii firm, jako doradca zarządów spółek i menedżerów przedsiębiorstw zarówno polskich jak i jednostek biznesowych korporacji zagranicznych.

avatar

Maciej Cybulski
Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Marta Cydejko

Marta Cydejko
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, KGHM Polska Miedź

Absolwentka  MBA dla kadry HR i studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na  Akademii Leona Koźmińskiego, Postgraduate Studies in Leadership for Sustainable Business na University of Cambridge oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze HR w dużych spółkach z branży wydobywczej.
W latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora biura zarządzania zasobami ludzkimi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W latach 2008-2012 zatrudniona w PGNIG S.A. m.in. jako Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń.

Waldemar Dubaniowski

Waldemar Dubaniowski
Business Development Director, PwC

Waldemar Dubaniowski – menadżer administracji publicznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, SGH oraz KSAP. Karierę rozpoczynał w Ministerstwie Przemysłu, następnie w Urzędzie ds. Integracji Europejskiej oraz w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1996 został Dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP, a w 2005 powołany przez A. Kwaśniewskiego na stanowisko Ministra Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Poprzednio zajmował się problematyką mediów elektronicznych, sprawując 5 letnią kadencję Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a później wiceprezesa spółki telekomunikacyjnej – Exatel SA. Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Tenisowego. W 2008 nominowany przez Prezydenta L. Kaczyńskiego Ambasadorem RP w Singapurze, gdzie w 2012 został wybrany Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej firmie doradczej – PwC. Posiada doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych dużych spółek m.in. PZU SA oraz PKP SA.

Ewa Ger

dr Ewa Ger
Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Telewizja Polska

dr Ewa Ger, dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Telewizji Polskiej S.A. – jest psychologiem menedżerskim, praktykiem w zakresie szeroko rozumianej psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących budowania strategicznych  systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacjach. Była konsulem RP w Nowym Jorku,  dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowcą akademickim na wielu uczelniach w kraju, adiunktem na Uniwersytecie Śląskim i konsultantem zewnętrznym dla instytucji i firm z zakresu HR oraz restrukturyzacji.

katarzyna godlewska

Katarzyna Godlewska
Dyrektor Operacyjny, absolvent.pl

Katarzyna Godlewska – współzałożycielka i COO Absolvent.pl – wiodącej platformy rekrutacyjnej dla studentów i absolwentów w Polsce oraz oraz organizatora Absolvent Talent Days – największych i najbardziej prestiżowych targów pracy i praktyk. Absolwentka University of Warwick w Wielkiej Brytanii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założycielka i pierwszy kurator stowarzyszenia Global Shapers Warsaw Hub, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego.

Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury VIII kadencji (w latach 2014-2016). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

Krzysztof-Inglot_medium

Krzysztof Inglot
Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży, Dyrektor Działu Rozwoju, Rzecznik Prasowy, Arbiter i Mediator, Work Service

Od 2001 roku w firmie Work Service S.A. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał również tytuł Managera Zasobów Ludzkich, a także ukończył studium podyplomowe w zakresie Zarządzania Działem Handlowym. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Od 2008 roku pełni funkcję Rzecznika Prasowego Work Service S.A. Jest autorem wielu komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach, dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy. Od 2013 roku posiada uprawnienia i kompetencje do pełnienia funkcji Mediatora i Arbitra, a od 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Od 2015 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Sprzedaży w Work Service.

Igor Janke

Igor Janke
Partner, Bridge

Poznał media od podszewki . Przez ponad dwadzieścia lat pracował w gazetach, radiu, telewizji, agencji prasowej. Był pionierem nowych mediów w Polsce. Pracował jako reporter, szef działu, zastępca redaktora naczelnego w gazetach codziennych, takich jak „Życie Warszawy”, „Express Wieczorny” czy „Rzeczpospolita”. Współpracował z polską sekcją BBC. Przez pięć lat był redaktorem naczelnym Polskiej Agencji Prasowej. Prowadził „Poranek Radia TOK FM” oraz własne programy telewizyjne: „Powiększenie” i „Kuchnię Polityczną” w TVP i „Wydarzenia Dnia” w TV Puls. Był jednym z prowadzących „Minęła 20” w TVP Info.
Tworzył publicystyczne programy wideo dla platform internetowych Salon24.pl, rp.pl, wp.pl. Przez wiele lat występował jako komentator w TVP, TVN24, Polsat, Polskim Radiu. Napisał tysiące tekstów, przeprowadził wywiady z niemal wszystkimi czołowymi osobistościami życia politycznego w Polsce. Założył pierwszą i największą w Polsce społeczno-polityczną platformę blogową Salon24.pl.
Był jedynym polskim dziennikarzem, który przeprowadził wywiad z prezydentem USA Barackiem Obamą podczas jego wizyty w Polsce w 2011 roku. Napisał książki: „POPiS-owa kronika upadku” oraz „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie”. Jest współzałożycielem i prezesem niezależnego think-tanku Instytut Wolności, w radzie którego są czołowe osobistości polskiego życia publicznego. Prowadzi jeden z najpopularniejszych kanałów twittera w Polsce @IgorJanke oraz blog: jankepost.salon24.pl

Piotr Kohmann

Piotr Kohmann
Dyrektor Generalny, Fiege Polska

Piotr Kohmann z FIEGE związany jest od 17 lat.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych firmach operujących na polskim rynku logistycznym.
W FIEGE Sp. z o.o. pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego i był odpowiedzialny za działalność firmy w zakresie magazynowania, transportu, copackingu oraz usług celnych we wszystkich placówkach Fiege w Polsce. Od 2006 roku pełnił rolę Dyrektora Generalnego FIEGE Sp. zo.o. odpowiadając za całokształt działalności oraz rozwój spółki na polskim i ukraińskim rynku.
W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu FIEGE Sp. z o.o.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, gdzie ukończył studia na wydziale Ekonomii na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne o specjalności Handel Zagraniczny.

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Orange Polska

Swoją karierę dla Orange Polska rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu.

Od 2005 r. Dyrektor Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników.

Od 2009 Dyrektor Wykonawczy TP (obecnie Orange Polska) ds. Zasobów Ludzkich, od stycznia 2011 na stanowisku Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce.

Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Przemyslaw Kurczewski

Przemysław Kurczewski
Prezes Zarządu, EmiTel

Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. W latach 2002 – 2011 pracował w Grupie Kapitałowej TP.
W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP.
W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP.
W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektach związanych z naziemną telewizją cyfrową, telewizją mobilną, siecią szkieletową i CDMA .
Od czerwca 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel. W 2011 roku przeprowadził transakcję sprzedaży spółki przez Grupę Kapitałową TP. Obecnie EmiTel sp. z o.o. należy do amerykańskiego funduszu – Alinda Capital Partners.

Joanna Makowiecka-Gaca1

Joanna Makowiecka-Gaca
Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal

Joanna Makowiecka-Gaca jest Wiceprezesem ds. personalnych i wsparcia operacji Polimex-Mostostal od czerwca 2013 roku. Wcześniej w latach 2008-2012 była członkiem zarządu i dyrektorem ds. zarządzania kadrami w Budimex SA. Pracowała również jako dyrektor ds. HR w TP SA. A wcześniej jako HR Development Manager w Japan Tabacco International Company.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu na wydziale Zarządzania i Marketingu. W 1999 uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels. W 2013 ukończyła Advanced Management Program na IESE University of Navarra. Joanna Makowiecka-Gaca  została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu Bizneswoman roku w kategorii „Korporacja”.

Pawlos Mandzios (2)

Pawlos Mandzios
Dyrektor Operacyjny, People Care

Dyrektor Operacyjny w firmie People Care Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Work Service S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz M.B.A. Management des Organisations Sanitaires et Sociales na Université Paris Nord- Paris 13. Odpowiada m.in. za tworzenie, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w obszarze HR. Programy People Care wpływają na zwiększenie wyników finansowych, poprawiają wydajność pracowników i usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zarządza i koordynuje pracę wszystkich oddziałów w Polsce, mając za zadanie osiągnięcie optymalnej efektywności i zysków. Aktywnie uczestniczy w obsłudze Kluczowych Klientów firmy.

Michal Mierzejewski_v2

Michał Mierzejewski
Członek Zarządu, Philip Morris Polska

Michał Mierzejewski, prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2004 roku związany z Philip Morris Polska. Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Korporacyjnych największej firmy tytoniowej w kraju, z udziałem rynkowym na poziomie 39%, zatrudniającej ponad 3 tysiące pracowników. Od 2013 roku odpowiada również za Kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia). Zanim Michał Mierzejewski dołączył do branży tytoniowej pracował m.in. jako prawnik w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, następnie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ), gdzie zajmowal się wprowadzaniem i negocjowaniem największych projektów inwestycji zagranicznych w kraju. Michał Mierzejewski jest żonaty, ma dwóch synów.

Sebastian_Mikosz_03

Sebastian Mikosz
Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i zarządzaniu. Za sterami LOT-u po raz drugi. Odpowiada za prowadzoną z sukcesem od 2013 roku restrukturyzację i doprowadzenie spółki do rentowności – w tym zmianę sposobu zarządzania i nową strukturę, większą efektywność firmy pod względem przychodowym i kosztowym. Obecnie jako Prezes Zarządu przygotowuje spółkę do intensywnego rozwoju od 2016 roku we wszystkich jej obszarach oraz za budowanie relacji właścicielskich i inwestorskich.
Jest absolwentem prestiżowego IEP Paris (Instytut Studiów Politycznych), na kierunku ekonomia i finanse. Po studiach doświadczenie zdobywał w firmie Arthur Andersen w Paryżu, specjalizując się w inwestycjach na rynkach zwanych emerging markets.
W 2000 roku wrócił do Polski, gdzie pracował nad stworzeniem pierwszego niezależnego internetowego domu maklerskiego w kraju. Rok później objął stanowisko Dyrektora Generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.
Jako wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych nadzorował departamenty Obsługi Inwestorów, Współpracy Regionalnej oraz Badań i Analiz. Prowadził negocjacje z firmami będącymi największymi inwestorami zagranicznymi w Polsce m.in. LG Philips, MAN, Whirlpool, Michelin. Kolejnym etapem jego kariery było stanowisko Dyrektora Zarządzającego i headhuntera w firmie doradztwa personalnego Amrop Hever. Od 2007 roku był dyrektorem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte, gdzie rozwijał doradztwo biznesowe dla sektora publicznego oraz wspierał napływ inwestorów zagranicznych do Polski. Od marca 2009 do października 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu LOT-u. W lutym 2011 roku objął stanowisko doradcy Societe Generale Corporate & Investment Banking w Polsce, którą pełnił do momentu ponownego wyboru na stanowisko Prezesa LOT-u.
Prywatnie, pasjonat lotnictwa, miłośnik Francji i wszystkiego co ma do zaoferowania. Jest żonaty, ma trzech synów.

SONY DSC

Jolanta Musielak
Członek Zarządu ds. Personalnych, Volkswagen Poznań

Jolanta Musielak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w ramach studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskała stopień akademicki Master of Business Administration Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej ESCP-EUROPE w Berlinie.

Jolanta Musielak pracuje w koncernie Volkswagen AG od ponad 16 lat. Początek pracy w koncernie to współtworzenie działu personalnego w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Następnie przez rok pracowała w Niemczech w Dziale Personalnym koncernu Volkswagen w Wolfsburgu.
W 2001 r. objęła funkcję Kierownika Działu Personalnego spółki Volkswagen Poznań, gdzie odpowiedzialna była za realizację koncernowej strategii personalnej.
Od 2009 r. Jolanta Musielak pełniła w spółce Volkswagen Poznań funkcję Dyrektora Personalnego. Z dniem 4 maja 2010 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. personalnych spółki Volkswagen Poznań.

Artur Olech_v3

Artur Olech
Prezes Zarządu, Ubezpieczenia Pocztowe

Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1994-1998 współpracował z Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych w Warszawie, a w latach 1996-1997 pracował jako analityk w Polskim Instytucie Zarządzania. Następnie podjął pracę w Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing Polska, gdzie kierował m.in. departamentem współpracy z klientami kluczowymi i departamentem zarządzania ryzykiem.
Artur Olech od końca 1998 roku, przez ponad 15 lat związany był z Grupą Generali. Początkowo odpowiedzialny był za przygotowanie business planu oraz wsparcie prawne prac nad uzyskaniem licencji dla towarzystw ubezpieczeń Generali. W 2003 r. został Członkiem Zarządu Generali PTE. Na przestrzeni lat zasiadał w Zarządach spółek: Generali T.U.S.A, Generali Życie T.U.S.A oraz Generali Finance Sp. z o.o.
W listopadzie 2008 r. został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Generali Życie T.U. S.A.
Od listopada 2010 r. do lutego 2014. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółek Grupy Generali w Polsce.
Obecnie od dnia 01 września 2014 r. jest w Grupie Poczta Polska szefem projektu stworzenia towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Pełni funkcje Prezesa Spółki Pocztowe Życie oraz Wiceprezesa TUW Pocztowe.
Jest Przewodniczącym Rady Programowej „Insurance Forum”.
Zasiada również w Radzie Nadzorczej Ciech S.A.

Marian Owerko

Marian Owerko
Vice Prezes Polskiej Rady Biznesu

Urodził się w 1970 roku, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Za działalność na rzecz przedsiębiorczości został Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Współzałożyciel takich spółek jak Solter Capital, grupy kapitałowej Bakalland S.A. w skład której wchodzą marki tj.: Bakalland, Delecta, Orico, Mr. Breakfast, Anatol. Wieloletni Prezes Zarządu spółki Bakalland S.A., od 2014 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej a także Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

PEDRO PEREIRA DA SILVA

Pedro Pereira da Silva
Country Manager, Jeronimo Martins Polska

Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Jeronimo Martins. W latach 1990 – 1996 zajmował różne stanowiska kierownicze w należącej do Grupy JM sieci handlowej Pingo Doce.
W 1997r. został Dyrektorem hipermarketu Feira Nova w Lizbonie. Rok później awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego Oddziału Jeronimo Martins na Maderze, odpowiadając za Supermarkety Pingo Doce i hurtownię Cash and Carry Recheio.
W latach 2000 – 2010 pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego (CEO) sieci sklepów Biedronka, z sukcesem realizując strategię rozwoju firmy na rynku polskim.
Od kwietnia 2010r. Pedro Pereira da Silva został mianowany na stanowisko Chief Operations Officer (COO) Grupy Jeronimo Martins oraz Country Managera na Polskę. Obecnie, w ramach powyższych stanowisk nadzoruje całą działalność Grupy w Polsce, w tym zarządza siecią Biedronka oraz siecią sklepów kosmetycznych hebe.
Od roku 2005 jest doradcą rządu portugalskiego ds. umiędzynarodowienia gospodarki portugalskiej, a w 2008 roku otrzymał medal za zasługi od prezydenta Republiki Portugalii. Za działalność prowadzoną w Kolumbii w 2013 roku został uhonorowany Orderem Świętego Karola w stopniu Komandora.
Był również założycielem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, w której do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa.

kinga piecuch

Kinga Piecuch
Prezes Zarządu, SAP Polska

Prezes SAP Polska (od stycznia 2014 roku) – posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i wieloletnie doświadczenie menedżerskie w branży IT. Przed objęciem kierownictwa SAP Polska, przez sześć lat była członkiem zarządu Xerox Polska, a następnie Prezesem Zarządu firmy. Pracowała także na wysokich stanowiskach w polskim oddziale IBM (m.in. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży dla sektora MŚP).
W swojej karierze zawodowej odpowiadała m.in. za tworzenie i realizację strategii sprzedaży
i marketingu, rozwój sieci partnerskich, rozwój nowych kanałów sprzedaży.

Grazyna Piotrowska-Oliwa

Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu, Virgin Mobile

Ukończyła studia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu związana z sektorem telekomunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor.
W trakcie swojej kariery zawodowej była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej w Telekomunikacji Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange), Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen, Prezesem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność doradczą i inwestycyjną. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych takich spółek jak PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ABC Data, Orlen Deutschland oraz PGNiG Norway.

Konrad Pokutycki

Konrad Pokutycki
Prezes Zarządu, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Konrad Pokutycki w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. pracuje od stycznia 2000 roku. Początkowo pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego, natomiast w 2008 objął stanowisko Prezesa Zarządu BSH w Polsce.
Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości. Konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W latach 1993-2000 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w firmie Rossmann Polska, równocześnie sprawując nadzór nad rynkami zagranicznymi Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, członek Rady Nadzorczej Zelmer S.A. W latach 2010-2014 wybrany jednogłośnie na dwie kadencje, społecznie pełnił funkcję prezesa CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD. W styczniu br. otrzymał prestiżową nagrodę Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, nowatorskie pomysły oraz innowacyjne rozwiązania, konsekwentnie wdrażane w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.
Jest żonaty i ma dwie córki. Zainteresowania: psychologia w biznesie i sport.

jacek poswiata

Jacek Poświata
Partner, BAIN & Company Poland/CEE

Jacek Poświata ma ponad dwudziestotrzyletnie doświadczenie w doradztwie w branży telekomunikacyjnej, transportowej, naftowej, górniczej, a także private equity. Doradzał zarządom wiodących firm w zakresie strategii, fuzji, przejęć, analizy ekonomiczno-finansowej, reorganizacji i ładu korporacyjnego oraz restrukturyzacji. Współpracował z wiodącymi firmami na całym świecie m.in. w Polsce, Europie Zachodniej, na Ukrainie, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych..
Przed dołączeniem do zespołu Bain Jacek Poświata był partnerem oraz zarządzał polskim oddziałem amerykańskiej firmy konsultingowej. Zapoczątkował rozwój praktyki firmy w obszarze private equity oraz w zakresie obsługi sektora publicznego w Polsce i Europie Wschodniej.
Jacek Poświata jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Polskiej Rady Biznesu. Wielokrotne pełnił rolę prelegenta na Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz wielu innych wydarzeniach biznesowo – ekonomicznych, podejmując tematy z zakresu strategii i przekształceń oraz ładu korporacyjnego. Wspierał i współpracował pro bono m.in. z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz międzynarodową organizacją Ashoka.
Jacek Poświata studiował w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada tytuł M.B.A. z Columbia Bussiness School w Nowym Yorku.

sawicki

Adam Sawicki
Prezes Zarządu, T-Mobile Polska S.A.

W latach 2014-2015 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Netia S.A. Od 2012 do 2013 roku był Wiceprezesem ds. Korporacyjnych w Zarządzie KGHM Polska Miedź, a w latach 2011-2012 pracował na stanowisku Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Ruch Internet S.A. Jako Prezes Zarządu GTS Central Europe (w latach 2008-2011), poprzez konsolidację 5 niezależnych spółek, stworzył jednego operatora telekomunikacyjnego działającego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Piastował także wysokie funkcje kierownicze w spółkach grupy Telia (następnie TeliaSonera), zdobywając doświadczenie w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Polsce i na innych rynkach telekomunikacyjnych w Europie Centralnej. W tym czasie brał udział w wielu projektach, w tym obejmujących strategiczne przekształcenia operatorów, zarówno na rynku obsługi klientów biznesowych (B2B), jak i indywidualnych (B2C).

Adam Sawicki jest absolwentem ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Sztokholmskiego, ukończył także Program dla Dyrektorów Generalnych na Harvard Business School.

Krzysztof Sedzikowski

Krzysztof Sędzikowski
Prezes Zarządu, Kompania Węglowa

Absolwent Instytutu Telekomunikacji i Elektroniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Posiada dyplom z zarządzania finansowego, handlu i marketingu Polsko-Niemieckiej Szkoły Zarządzania.
Pełnił kierownicze funkcje w zarządach wielu spółek i przedsiębiorstw.

  • w latach 1993-1995 – prezes zarządu – dyrektor KGHM Polska Miedź,
  • w latach 1995-1999 – prezes zarządu, dyrektor Creditanstalt SCG Fund Management S.A. – firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Hetman,
  • w latach 1999-2003 był prezesem zarządu ZPW S.A. w Grajewie w koncernie Pfleider AG Neumarkt,
  • w latach 2003-2004 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora Frantschach/Monti,
  • w latach 2005-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu – dyrektora generalnego Boryszew S.A. i Impexmetal,
  • w latach 2006-2010 – członek zarządu – dyrektor wykonawczy, prezes zarządu CTL Logistics SA.,
  • był również doradcą procesów restrukturyzacyjnych w takich firmach jak Lotos SA, Eurolot SA, PLL LOT SA, LOT Aircraft Maintenance
    sp. z o.o., JSW SA.

Podczas swojej pracy zawodowej dał się poznać jako specjalista w budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez wprowadzanie zmian, podwyższanie zyskowności, rozwój rynkowy, rozwijanie i wdrażanie strategii, budowanie silnie motywowanych zespołów, przygotowanie i wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych.
Hobby – wędkarstwo, fotografika, podróże.

Artur Skiba 3

Artur Skiba
Prezes Zarządu, Antal International

Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal International, międzynarodowej agencji rekrutującej specjalistów i menedżerów. Ekspert z zakresu rekrutacji i zarządzania. Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Absolwent SGH oraz Southern Denmark University w Odense. Od 2000 roku w Antal International, od 2004 roku dyrektor zarządzający. Zapewnił firmie miejsce lidera na polskim rynku. Znaczny wzrost liczby pracowników, otwarcie biur regionalnych we Wrocławiu, Poznaniu i w Krakowie, rozszerzenie portfolio usług o obszar contractingu oraz doradztwa personalnego to tylko część jego osiągnięć. W 2013 roku doprowadził do połączenia Antal International w Polsce z grupą kapitałową Work Service. Objął wtedy funkcję Prezesa Zarządu. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy jest budowa struktur marki Antal International w Czechach i na Słowacji oraz marki Enloyd, świadczącej usługi rekrutacji w Niemczech i na Węgrzech.

kazimierz sowa (1)

Kazimierz Sowa
Redaktor programu „Piąta strona świata”

Absolwent teologii, dziennikarstwa i zarządzania. Duchowny, dziennikarz i publicysta, stały komentator TVN24 oraz autor licznych tekstów w czołowych tygodnik. Autor i  gospodarz programu „Piąta Strona Świata” na antenie TVN24 BiŚ.

Jaroslaw Sroka

Jarosław Sroka
Partner, CEED (Kulczyk Holding/ Investments)

Menedżer rynku mediów, ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej. Związany z Grupą Kulczyk Investments od października 2007 roku. Od lipca 2009 roku jako Członek Zarządu Kulczyk Holding odpowiada za nadzorowanie obszarów komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich, marketingu oraz public affairs. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w prestiżowej, międzynarodowej szkole liderów biznesu IESE Business School przy Uniwersytecie Navarra w Barcelonie oraz w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Wieloletni dziennikarz oraz redaktor naczelny wiodących polskich gazet gospodarczych, m.in. Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, tygodnika Newsweek Polska; współtworzył rynek nowoczesnych mediów biznesowych w Polsce. Jest uznanym publicystą telewizyjnym i radiowym, gospodarzem międzynarodowych konferencji i seminariów. Stały komentator ekonomiczny na antenie radia i telewizji.
Członek Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Członek Rady Nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy. Członek Rady Patronów PKOl oraz Przewodniczący Komisji Marketingu PKOl. Prezes PGA Polska.

roberst stobinski

Robert Stobiński
Amazon Poland Logistic Centre Director, Amazon Corporate Services Poland

Robert Stobiński – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University. Od niemal 20 lat zajmujący się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji jak i zarządzania produkcją. Szczególnie zainteresowany jest zagadnieniem “trade-up” pomiędzy oczekiwanym poziomem obsługi klientów a kosztem jego zapewnienia. Współautor książki „Decyzje logistyczne z excelem” wyróżnionej nagrodą I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prelegent na konferencjach z zakresu zarządzania logistyką i produkcją.
Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego Amazon w Sadach k/Poznania pracował m.in. w Bundy Refrigeration jako Dyrektor Operacyjny w Europie, w Samsung Electronics Poland Manufacturing jako Vice President Operations oraz w Amica Wronki jako Dyrektor Operacyjny.

Grzegorz Tokarski

Grzegorz Tokarski
Wiceprezes Zarządu, Krajowe Centrum Pracy

Inicjator i współtwórca reformy polityki rynku pracy w zakresie partnerskiej współpracy prywatnych agencji zatrudnienia z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, wiceprezes zarządu Krajowego Centrum Pracy, wiceprezes zarządu i przewodniczący Sekcji Niepublicznych Służb Zatrudnienia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, ekspert rynku pracy Pracodawców RP.

Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski
Członek Zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z koncernem związany jest od 18 lat, od 2007 roku jako członek zarządu STRABAG Sp. z o.o. W tym czasie firma stała się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce i jedną z najlepszych spółek koncernu STRABAG w Europie. W latach 2011-2013 odpowiedzialny był także za rozwój potencjału budownictwa drogowego koncernu w Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o – spółki usług finansowych, należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Pod jego nadzorem firma zdobyła m.in. tytuł Firmy Roku w Konkursie Liderów Branży Infrastruktury (2010), oraz diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC, tytuł Tytana roku w obszarze budownictwa podziemnego(2012), certyfikat Budowlanej Firmy Roku (2014), tytuł Diament Polskiej Infrastruktury za budowę autostrady A4 Dębica –Tarnów(2014). Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Piotr Zesiuk

Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences

Ukończył studia magisterskie na uczelni im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Swoją wiedzę z zakresu strategii zarządzania pogłębiał w School of Economics and Management w Lund University w Szwecji. Ukończył również konsulting międzynarodowy w Audencia, Écolede Management w Nantes we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w centrali niemieckiej spółki Frosta A.G. w Bremerhaven, w której bezpośrednio podlegał dyrektorowi marketingu. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności, zrzeszającego kilkudziesięciu największych na polskim rynku producentów żywności mrożonej, w tym przedstawicieli globalnych marek takich jak: Unilever, Farm Frites, Bonduelle. Pracując w Międzynarodowych Targach Warszawskich zajmował się organizacją trzech edycji największych targów motoryzacyjnych w Polsce – Warsaw International Motor Show. Następnie pracował w Expomedia Events Warsaw, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Kolejnym etapem kariery było przejście do branży konferencyjnej. W Expomedia Group (spółka notowana na London Stock Exchange) Informedia Polska pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich.