Human Capital Economy CEE Congress
Zaufali nam:

Rejestracja

Rejestracja

• Human Capital Economy CEE Congress
• Human Capital Awards


Wypełnij formularz i zgłoś swój udział:


Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi:

Cena:
- 2695 zł + 23% VAT do 8 października 2015 r.
Cena dla administracji publicznej:
- 995 zł + 23% VAT do 8 października 2015 r.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Gali Human Capital Awards:

Cena:
- 995 zł + 23% VAT

Wybierz wydarzenie:

 Human Capital Economy CEE Congress Gala Human Capital Awards


Dane do faktury: (dane firmy)


+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)


Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o naszej konferencji:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji Human Capital Economy CEE Congress - 7 - 8 października 2015 r. wynosi:
Cena dla administracji publicznej:
- 995 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 8 października 2015 r.
Cena:
- 2695 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 8 października 2015 r.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Gali Human Capital Awards - 7 października 2015 r. wynosi:
- 995 zł + 23% VAT
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji po 7 września 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w wybranym wydarzeniu